Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles

General Information

 


A<bu ikSor mdõwsI

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
vlswf ryØvy , 67 / 2001,
Awe~.pI.sI.- 379
2.
nwm : A<bu ikSor mdõwsI
3.
apnwm :

llIqw

4.
amõ : 19 swl
5.
jNm áQwn : bfOdw , gujrwq
6.
pÁw áQwXI : swlm ,
mdõws
7.
AáQwXI : vlswf fyrI mwk~yt ky swmny
8.
kd : 153 symI
9.
r<g / kwTI : ÜXwm , pwqlw
10.
AWKy / bwl : kwlI CotI / sIDy-vwkuifXy kwly
11.
ÛXvswX : kwgj ibnnyvwlw
12.
inSwn : 1.dihny hwQ pr ihNdI my "iv#kI Ay" ilKw h>uAw hY<[
2.gly ky dihny qrP kwlw ql hY< [
13.
jwiq : ihNdu mdõwsI
14.
iS@w : AnpFŒ
15.
irÜqydwr v imZm<fL : Bwe~:-Aj~un
bhn-sumIqw , AnIqw
16.
mwqw v ipqw kw nwm : klwbhn
murgyS
17.
Em. Ao. : ipk-pokyit<g
18.
phnwvw : swfI-ÑlwaJ
19.
Awdq : cWX pInw
20.
põv÷iq kw @yZ : vlswf , bfOdw
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI kI jyb my sy pwikt kI corI krqI hue~ pkfI ge~ [


TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here