Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles

General Information

 

AiÜvn ptyl

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
swbrmqI ryØvy , 7 / 2001
Awe~.pI.sI.- 395 , 170 , 365
2.
nwm : AiÜvn nroÁm ptyl
3.
apnwm : AmQwBwe~
4.
amõ : 58 swl
5.
jNm áQwn : apyrw gWv
6.
pÁw áQwXI : apyrw gWv,qhsIl-a>Jw,ijlw-mhyswxw
7.
AáQwXI :  
8.
kd : 164 symI
9.
r<g / kwTI : Gyavw , mjbUq
10.
AWK / bwl : kwlI / sPyd
11.
ÛXvswX : ikswn
12.
inSwn : 1.cyhry ky dihnI qrP lgy h>uE kw inSwn
13.
jwiq : ihNdu ptyl
14.
iS@w : 5 k@w pws
15.
irÜqydwr v imZm<fL : Bwe~:-bofwBwe~ , goiv<dBwe~
16.
mwqw v ipqw kw nwm : pwv~qIbhn
nroÁmdws
17.
Em. Ao. : lut krnw
18.
phnwvw : pyNt St~
19.
Awdq :  
20.
põv÷iq kw @yZ : Ahmdwbwd , mhyswxw , swbrmqI , DoLkw ryØvy Qwnw
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI ko Dwk-DmkI dykr lut krqy huE pkfw gXw [

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here