Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles

General Information

 


bwbulwl ptyl

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
swbrmqI ryØvy , 7 / 2001
Awe~.pI.sI.- 395 , 170 , 365
2.
nwm : bwbulwl A<bwlwl ptyl
3.
apnwm :  
4.
amõ : 48 swl
5.
jNm áQwn : motIdwa
6.
pÁw áQwXI : motIdwa , ijlw-mhyswxw
7.
AáQwXI : idsvwif,idpyS sosw.,mkwn n<.47,bwpungr
Ahmdwbwd
8.
kd : 160 symI
9.
r<g / kwTI : Gyavw , mÍXm
10.
AWK / bwl : kwlI / kwly
11.
ÛXvswX : nokrI
12.
inSwn : 1.bWXy pWv pr lgy h>uE kw inSwn
13.
jwiq : ihNdu ptyl
14.
iS@w : 4 k@w pws
15.
irÜqydwr v imZm<fL : Bwe~:-kwjIBwe~ , hrgoiv<dBwe~
16.
mwqw v ipqw kw nwm : A<bwlwl
17.
Em. Ao. : lut krnw
18.
phnwvw : pyNt St~
19.
Awdq :  
20.
põv÷iq kw @yZ : Ahmdwbwd , mhyswxw , swbrmqI , DoLkw ryØvy Qwnw
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI ko Dwk-DmkI dykr lut krqy huE pkfw gXw [

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here