Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles

General Information

 


m<gl suryS ksbfI

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
vlswf ryØvy , 64 / 2001,
Awe~.pI.sI.- 379
2.
nwm : m<gl suryS ksbfI
3.
apnwm :  
4.
amõ : 20 swl
5.
jNm áQwn : pWcorw ,
DulIXw
6.
pÁw áQwXI : pWcorw ,
DulIXw
7.
AáQwXI : AmlswV,
A<DyÜvr m<idr kI bwjvwlI Jupfpt`tI my
8.
kd : 151 symI
9.
r<g / kwTI : swDwrx Guavw- ÜXwm , mjbUq
10.
AWKy / bwl : kwlI CotI / sIDy-vwkuifXy
11.
ÛXvswX : mjurI
12.
inSwn : 1.dihny hwQ pr "swivZI" nwm ilKw h>uAw hY<[
13.
jwiq : ihNdu mWgw{fI-ksbwVI
14.
iS@w : AnpFŒ
15.
irÜqydwr v imZm<fL : bhn-swivZI
16.
mwqw v ipqw kw nwm : AwSwbhn
rwjuBwe~
17.
Em. Ao. : ipk-pokyit<g
18.
phnwvw : swfI-ÑlwaJ
19.
Awdq : qMbwKu Kwnw
20.
põv÷iq kw @yZ : AmlswV , vlswf , vwpI
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI kI jyb my sy pwikt kI corI krqI hue~ pkfI gXw [

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here