Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles

General Information

 dyvI qylugI

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
vlswf ryØvy , 62 / 2001
Awe~.pI.sI.- 379 , 114
2.
nwm : dyvI syØvI muÎpn
3.
apnwm :  
4.
amõ : 40 swl
5.
jNm áQwn : sylm
6.
pÁw áQwXI : sylm ,
qwmIlnwfu
7.
AáQwXI : swXx ryØvy átySn ky swmny Jupfpt`tI my
8.
kd : 156 symI
9.
r<g / kwTI : ÜXwm , mjbUq
10.
AWKy / bwl : kwlI CotI / sIDy-vwkuifXy
11.
ÛXvswX : mjurI
12.
inSwn : 1.bWXy hwQ ky A>gyTy pr cWd-qwry kw inSwn hY<[
13.
jwiq : ihNdu-qylugI
14.
iS@w : AnpFŒ
15.
irÜqydwr v imZm<fL : bhn:- rwjyÜvrI
16.
mwqw v ipqw kw nwm : kmlwbhn
rwjgopwl rwmávwmI
17.
Em. Ao. : ipk-pokyit<g
18.
phnwvw : swfI-ÑlwaJ
19.
Awdq : pwn Kwnw
20.
põv÷iq kw @yZ : swXx , vlswf
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI kI jyb my sy pwikt kI corI krqI hue~ pkfI gXw [

 


TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here