Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles

General Information

 


Dmy~Ndõ ptyl

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
swbrmqI ryØvy , 7 / 2001
Awe~.pI.sI.- 395 , 170 , 365
2.
nwm : Dmy~Ndõ nwrwXx ptyl
3.
apnwm : Dmo~
4.
amõ : 26 swl
5.
jNm áQwn : surq istI
6.
pÁw áQwXI : apyrw gWv,qhsIl-a>Jw,ijlw-mhyswxw
7.
   AáQwXI : surq Shr
8.
kd : 165 symI
9.
r<g / kwTI : Gyavw , mÍXm
10.
AWK / bwl : kwlI CotI , kwly
11.
ÛXvswX : föwe~vI<g
12.
inSwn : 1.CwqI pr kwly qIl qQw
2.bWXy pWv pr lgny kw inSwn hY< [
13.
jwiq : ihNdu ptyl
14.
iS@w : 10 k@w pws
15.
irÜqydwr v imZm<fL : Bwe~:-jgidS , rwkyS , AOr põkwS
imZ:-ivnujI aP~ ivnod
16.
mwqw v ipqw kw nwm : m<gubhn
nwrwXxBwe~
17.
Em. Ao. : lut krnw
18.
phnwvw : pyNt St~
19.
Awdq : bIfI
20.
põv÷iq kw @yZ : swbrmqI , DoLkw ryØvy Qwnw
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI ko Dwk-DmkI dykr lut krqy huE pkfw gXw [

 

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here