Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles
Wanted criminals
General Information

dYink kõwe~m irpot~ : 11 jnvrI 2002

(1)

1.
puils Qwny kw nwm : bfOdw
2.
guNhw rijátr n<. : 05/2002
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

16/12/01 , 06:30 bjy
rwjDwnI Ay#s. my surq ry.áty. sy bfOdw ryØvy átySn ky bIc

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰ImqI c<dõklw surySnwXfu
m<ube~
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  :

nIl [

7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI töyn my so rhy Qy as smX kIsIny anky hyNf ps~ kI corI kr lI [ ijsmy sony ky ghny v nkd imlwkr kul {. 42000/- Qy [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


TOP

(2)

1.
puils Qwny kw nwm : jwmngr
2.
guNhw rijátr n<. : 01/2002
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

11/01/02 , 09:00 bjy
jwmngr ryØvy átySn ky muswPr Kwny my<

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-279, 338,
Aym.vI. Ay#t - 184, 187
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰I ivjX …wrkwdws puroihq
jwmngr
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PrIXwdI jb swXkl sy jw rhy Qy qb mopyf n<. jI.jy.-10 e~. 7408 ky cwlk ny aNhy t#kr mwrI AOr ankw pyr PRy#cr kr dIXw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


 

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here