Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles
Wanted Criminals
General Information

dYink kõwe~m irpot~ : 13 idsMbr 2001

(1)

1.
puils Qwny kw nwm : surq
2.
guNhw rijátr n<. : 227/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

13/12/01 , 05:00 bjy
surq ryØvy áty. ky muswPr Kwny my<

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰I AvnIs ijqyNdõ dlwl
surq
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  :

nIl

7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py iksIny BIf kw PwXdw aTwkr PrIXwdI ky JBy my sy Ay.tI.Aym. kwf~, lwXsNs AOr {.900/- Qy[

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


TOP

(2)

1.
puils Qwny kw nwm : mhyswxw
2.
guNhw rijátr n<. : 228/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

13/12/01 , 17:33 bjy
surq ryØvy áty. ky ÎlytPom~ n<. 2 pr kxw~vqI Ay#s. ky Ays/4 koc my< [

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379 , 114
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰I inSID ijqyNdõBwe~ rySmvwLw
AwTvw lwe~Ns, surq
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : ivkws krwjIrwX invwlkr
suBw†ngr il<bwXq, aDnw
(dusry AwropI kw nwm nhI idXw gXw hY)
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py AwropI PirXwdI ky ps~ my sy corI krqy huE pkfy gXy [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here