Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles
Wanted criminals
General Information

dYink kõwe~m irpot~ : 13 my< 2002

(1)

1.
puils Qwny kw nwm : goDrw
2.
guNhw rijátr n<. : 16/2002
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

13/05/02 , 10:45 bjy
dwhod ryyØvy átySn ÎlytPom~ n<. 1 pr
mymu töyn ky jnrl ifÑby< my< [

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.- 379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰I mukyS A<bwlwl ptyl, dwhod [
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  :

nIl [

7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI jb töyn my< sy aqr rhy Qy qb koe~ anky byg kI corI kr ly gXw [ ijsmy< kul {. 20,000/- kI krNsI noty v ANX swmwn Qw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


TOP

(2)

1.
puils Qwny kw nwm : rwjkot
2.
guNhw rijátr n<. : 16/2002
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

13/04/02 , 19:00 bjy
rwjkot ryyØvy átySn ÎlytPom~ n<. 3 kI lup lwe~n ky pws [

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.- 309
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰I gulwmhusyn mhm<dBwe~, rwjkot [
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  :

rvjI kwnjI cOhwn, rwjkot [

7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py AwropI ny ij<dgI sy q<g Awkr jhrIlI dvwe~ pI kr AwËmhËXw krny kI koSI† kI [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here