Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles
Wanted Criminals
General Information

 

AmIq ibõjyS Smw~

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
pwlnpur ryØvy , 9 / 2000
Awe~.pI.sI.- 379 , 328 , 114
2.
nwm : AmIq ibõjyS Smw~
3.
apnwm : rINku
4.
amõ : 23 swl
5.
jNm áQwn : AwgRw
6.
pÁw áQwXI : swkyq kolonI ,
AwgRw , aÁrpõdyS
7.
AáQwXI : rwjngr gyát hwas
Ahmdwbwd
8.
kd : 166 symI
9.
r<g / kwTI : Gyavw , pwqLw
10.
AWK / bwl : kwlI CotI / sIDy kwly
11.
ÛXvswX : mjurI
12.
inSwn : 1.kpwl ky dihnI qrP lgy h>uE kw inSwn
13.
jwiq : Smw~
14.
iS@w : 10 k@w pws
15.
irÜqydwr v imZm<fL : Bwe~:-Awidq
bhn:-ircw
16.
mwqw v ipqw kw nwm : sumn
ibõjyS
17.
Em. Ao. : kyPI pdwQ~
18.
phnwvw : pyNt-St~
19.
Awdq :  
20.
põv÷iq kw @yZ : Ahmdwbwd , mhyswxw , pwlnpur
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI ko kyPI pdwQ~ iKlwky byBwn kr asky swmwn kI corI krqy huE pkfwgXw[

 

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here