Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles
Wanted Criminals
General Information

 


AhmdAlI ANswrI

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
pwlnpur ryØvy , 9 / 2000
Awe~.pI.sI.- 328 , 379 , 114
2.
nwm : AhmdAlI jhy{¨In ANswrI
3.
apnwm :  
4.
amõ : 23 swl
5.
jNm áQwn : hwtw
6.
pÁw áQwXI : gWv- hwtw ,poát -Qwnw
qhsIl-mhwrwjg<j , ijlw-gorKpur
aÁrpRdySw
7.
AáQwXI : PrIdsyT ik cwlI sulymwnI májId ky pws
Ahmdwbwd
8.
kd : 163 symI
9.
r<g / kwTI : ÜXwm , swDwrx
10.
AWK / bwl : CotI kwlI / kwly
11.
ÛXvswX : mjurI
12.
inSwn : 1.bWXy AWK ky Bvry pr lgy< huE kw inSwn hY [
13.
jwiq : ANswrI
14.
iS@w : 2 k@w pws
15.
irÜqydwr v imZm<fL : Bwe~:-AhmdAlI , AwSIkAlI
bhn- hsInwbwnu
16.
mwqw v ipqw kw nwm : jhI{¨In
17.
Em. Ao. : kyPI pdwQ~
18.
phnwvw : pyNt St~
19.
Awdq :  
20.
põv÷iq kw @yZ : Ahmdwbwd , mhyswxw , pwlnpur
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI ko kyPI pdwQ~ iplwkr asky swmwn ik corI krqy huE pkVw gXw [

 

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here