Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles
Wanted Criminals
General Information

 

idnyS BIl

1.
pu. áty./ gu. r. n<./ Dwrw :
bfOdw ryØvy , 113 / 2001
Awe~.pI.sI.- 379
2.
nwm : idnyS rmsu BIl
3.
apnwm :    
4. 
amõ : 22 swl
5.
jNm áQwn : nwnIKrj , dwhod
6.
pÁw áQwXI : gWv- nwnIKrj ,
ijlw:- dwhod
7.
AáQwXI : gWv- nwnIKrj ,
ijlw:- dwhod
8.
kd : 151 symI
9.
r<g / kwTI : Gyavw , mÍXm
10.
AWK / bwl : CotI / kwly
11.
ÛXvswX : mjdurI
12.
inSwn :

1. CwqI pr ql kw inSwn hY [
2. pIT pr lgy h>uE kw inSwn hY [

13.
jwiq : BIl (AwidvwsI)
14.
iS@w : AnpFŒ
15.
irÜqydwr v imZm<fL : Bwe~ : rwmSu , hymrwj
16.
mwqw v ipqw kw nwm : c<clI (kwLI)
rmSu mnIXw
17.
Em. Ao. : ipk-pokyit<g
18.
phnwvw : pyNt-St~
19.
Awdq : Srwb pInw AOr qmwku Kwnw
20.
põv÷iq kw @yZ : bfOdw ryØvy átySn
21.
s<i@Îq ivvrx : PirXwdI kw pwikt corI krqy huE pkVw gXw [

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here