Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles
Wanted criminals
General Information

dYink kõwe~m irpot~ : 11 PrvrI 2002

(1)

1.
puils Qwny kw nwm : Ahmdwbwd
2.
guNhw rijátr n<. : 33/2002
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

11/02/02 , 01:10 sy 04:00 ky bIcy
õAhmdwbwd pysyNjr ky jnrl fIÑby my<

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰I pRswd jwmsu<dr mwrvwfI
Ahmdwbwd [
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  :

nIl

7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI jb so rhy Qy qb koe~ anky byg kpfy v nkd curwky ly gXw [ ijsmy {.10,507/- kI nkd AOr byg kpfy< v ANX swmwn Qw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


TOP

(2)

1.
puils Qwny kw nwm : Ahmdwbwd
2.
guNhw rijátr n<. : 34/2002
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

11/02/02 , 10:50 bjy
Ahmdwbwd ry. áty. ÎlytPom~ n<. 7 pr
suX~ngrI Ay#s. my< [

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw :

‰I suinlkumwr bwburwm kolI
joDpur

6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl [
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PrIXwdI Apnw swmwn töyn my< rK rhy Qy qb koe~ ankI njr curwky anky swmwn kI corI kr ly gXw [ ijsmy {. 1000/- qk kw swmwn v nkd QI [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


TOP

(3)

1.
puils Qwny kw nwm : Ahmdwbwd
2.
guNhw rijátr n<. : 35/2002
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

11/02/02 , 16:30 bjy
Ahmdwbwd ry. áty. ky aÁr idSw my<

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-324 , 114
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : Ek gu<gw AwdmI
Ahmdwbwd
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl [( qIn gu<gy AwdmI )
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI ko AwropIAony kIsI purwnI Adwvq ky kwrx sIny my< cÎpu mwrw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 

TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here