Make your own free website on Tripod.com
Home
Daily Crime Report
Arrested Criminals
Unidentified Dead Bodies
Recovered Property
Recovered Vehicles
General Information

dYink kõwe~m irpot~ : 15 A#qubr 2001

(1)

1.
puils Qwny kw nwm : Ahmdwbwd
2.
guNhw rijátr n<. : 218/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

15/10/01 , 04:00 sy 05:00
Ahmdwbwd pysyNjr töyn my

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰ImqI BIKI ryvwlwl drjI    
mu<be~ , mhwrwàtö
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  :

nIl

7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI töyn my< so rhI QI qb koe~ anky swmwn kI corI kr ly gXw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


TOP

(2)

1.
puils Qwny kw nwm : Ahmdwbwd
2.
guNhw rijátr n<. : 219/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

14/10/01 , 09:15 ,
hwvfw E#s.my<

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw : ‰I Aqul inrj m<ZI
surq
6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI sIt pr byg rKky pwnI pIny ky ilXy nIcy aqry qb koe~ byg kI corI kr ly gXw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


(3)

1.
puils Qwny kw nwm : Ahmdwbwd
2.
guNhw rijátr n<. : 220/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

15/10/01 , 10:00
adXpur lokl töyn my

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw :

‰I jXkw<q prsoÁm prmwr
Ahmdwbwd

6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI töyn my sPr kr rhy Qy qb koe~ anky jyb my sy pwkIt kI corI kr ly gXw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 (4)

1.
puils Qwny kw nwm : Ahmdwbwd
2.
guNhw rijátr n<. : 221/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

15/10/01 , 12:35
Ahmdwbwd ky muswPr Kwny my sy

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw :

‰I rmySkumwr rwDyÜXwm JwloitXw
surq

6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI muswiPr Kwny my itkIt inkwl rhy Qy qb koe~ ankI jyb my sy mobwe~l inkwl kr ly gXw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 TOP

(5)

1.
puils Qwny kw nwm : Ahmdwbwd
2.
guNhw rijátr n<. : 222/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

15/10/01 , 22:30
nvjIvn Ey#s.my.

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw :

‰I ihmw<Su su‰Iq dyswe~
Ahmdwbwd

6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI jb Îly<tPwm~ py Kfy Qy as smX anky byg kI koe~ corI kr ly gXw [

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 

 


TOP

(6)

1.
puils Qwny kw nwm : vlswf
2.
guNhw rijátr n<. : 96/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

15/10/01 , 20:44 sy 21:00
vlswf 2 n<br ÎlytPom~ sy

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-341 ,
Awe~.Awr.Ay#t- 141 , 146
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw :

‰I jonsn AbRwhm mYZIc<d
mu<be~

6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : Awr.fI.BwnuSwlI
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py AwropI ny tI.sI. ky swQ d<f nw Brnw pfy esilE JgVw kr cyn puil<g kI ]

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


(7)

1.
puils Qwny kw nwm : swbrmqI
2.
guNhw rijátr n<. : 38/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

13/10/01 , 17:00
idØlI myl my

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw :

‰I kÜmIrsI<g jogINdrsI<g jwt
Ahmdwbwd

6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py sy PirXwdI kI njr curwky koe~ pws~l kI corI kr ly gXw ]

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


(8)

1.
puils Qwny kw nwm : bfOdw
2.
guNhw rijátr n<. : 116/2001
3.
idnw<k,smX AOr jgh :

15/10/01 , 11:00 sy 11:30
mymu lokl töyn my<

4.
guNhy kI Dwrw : e~.pI.ko.-379
5.
PirXwdI kw nwm AOr pÁw :

‰ImqI bDu jSv<q dyvfw
bfOdw

6.
AwropI kw nwm AOr pÁw  : nIl
7.
s<i@Îq-jwnkwrI :

apr bqwXy gXy idnw<k,smX AOr jgh py PirXwdI jb töyn my< muswiPr kr rhI QI qb ankw koe~ byg corI kr ly gXw ]

8.

qPqIS kw pirxwm :

 

 


TOP


Contact Us : gujrailpol@yahoo.com
Telephone No. ? Click here